انواع نیاز انسان و ترکیب انسان

انسان دارای انواع نیاز است که این نیاز ها ناشی از ترکیب انسان است. ترکیب یعنی چه؟

هر موجودی با توجه به پیچیدگی خود دارای ترکیباتی است. مانند عناصر و مواد مرکب شیمیایی. این ترکیبات از عناصر ساده شروع شده و به موجودات متکامل ختم می شود.

اگر بخواهیم خیلی ریز بشویم خیلی این ترکیبات زیاد هستند اما از نظر حیات 4 نوع ترکیب اصلی داریم که به ترتیب:

1- جماد: که تمامی موجوداتی هستند که زنده نیستند و پیچیده نیستند.

2- نبات: یا گیاهان که زنده هستند و از نظر حرکتی بسیار محدود و دارای پیچیدگی کمی هستند.

3- حیوان: تمامی موجوداتی که ما به عنوان حیوانات می شناسیم و دسته بندی های مختلف خود را دارند. که به نسبت از گیاهان پیچیده تر و از آن ها تغذیه میکنند.

4- انسان: موجود متکاملی که دارای قوه ناطقه یعین اثبات و درک و عقل است.

البته تعریف های بالا دقیق نیست اما نمی خواهیم وارد بحث تعاریف این گروه ها بشیم که خودش چندین کتابه!!! ولی به حالت کلی این دسته بندی و تعاریف وجود دارد. لازم به ذکر هر موجود کامل تر شامل بقیه ترکیبات نیز هست.

خوب بریم سر بحث خودمون "پرستش به کدام ترکیب انسان مربوط است"

اگر به صورت کلی بخواهیم بنگریم و دیدگاه درون دینی بحث کنیم (یعین خداوند را به عنوان خالق مطلق قبول داشته باشیم) تمامی موجودات در پرستش هستند اما با ظهور و بروز مختلف.

اما به صورت برون دینی فقط انسان ها مظاهر پرستش دارند و بقیه ترکیبات بی خدا هستند. پس با توجه به ترکیبات و اینکه فقط انسان ظهور پرستش دارد پس گرایش به موجود برتر یک نیاز انسانی است نه حیوانی یا نباتی یا گیاهی.

برخلاف نیاز به غذا یا نیاز جنسی که کاملا حیوانی است.

در بحث دینی به این نوع نیاز نیاز فطری انسان میگویند و به نیازهای که ریشه های دیگری همچون جمادی، نباتی، حیوانی دارد نیاز غریزی گویند. و در حالت کلی به مجموعه نیاز های فطری انسان فطرت و به مجموعه نیازهای غریزی انسان غریزه میگویند. تاکید میکنم هر دوی اینها نیاز هستند و قابل سرکوب شدت و ظهور مختلف دارند.

/ 0 نظر / 148 بازدید